Instruction

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
HAZIRLIK SINIFI VE YABANCI DİL DERSLERİ YÖNERGESİ      

  BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak 

Amaç

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinin Ön Lisans ve Lisans Programlarına kaydolan öğrencilerin Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimini ve Lisans/Önlisans Yabancı Dil Dersleriyle ilgili esasları düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2  – Bu yönergede adı geçen

a)      Üniversite                   :  Üsküdar Üniversitesini

b)      Rektör                         :  Üniversitenin Rektörünü

c)      Rektörlük                    :  Üniversite Rektörlüğünü

d)      Senato                         :  Üsküdar Üniversitesi Senatosunu,

e)      YDK                           :  Yabancı Diller Koordinatörlüğünü

ifade eder.

Kapsam

MADDE 3 – Bu Yönerge,  Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğünde yürütülecek olan her türdeki yabancı dil öğretimi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 4 – Bu Yönerge, “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile Üsküdar Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği’ ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil  Seviye Tespit Sınavları, Muafiyet Esasları 

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavları

MADDE 5 –  a)  Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öngören bölüm ve programlara kabul edilen öğrencilerin yabancı dil bilgi ve becerilerinin yeterli olup olmadığı, Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavları ile belirlenir. Başarılı olma ölçütleri Senato tarafından saptanır:

b)      Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nda  60/100 ve üzeri not alarak yeterli bulunanlar, kayıt oldukları fakülte veya meslek yüksekokulunun birinci yarıyılına başlarlar.

c)       Yeterlik Sınavı, eğitim-öğretim yılının başında, birinci yarıyıl sonunda ve yıl sonunda olmak üzere yılda üç kez yapılır. Yeterlik Sınavı tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir. Yeterlik sınavına ilişkin esaslar Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan Yeterlik Sınavından önce ilan edilir.

d)      Eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yeterlik Sınavına daha önceki yıllarda herhangi bir nedenle başarısız olmuş öğrenciler ile Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler girebilir. Birinci yarıyıl sonunda yapılan Yeterlik Sınavına; daha önceki yıllarda herhangi bir nedenle başarısız olan öğrenciler ile hazırlık sınıfına o yıl başlamış öğrencilerden devam şartını yerine getirmiş olanlar katılabilir. Yıl sonunda yapılan Yeterlik Sınavına ise; devam şartını yerine getirdiği halde yerleştirildiği programın öngördüğü seviyede hazırlık programını o yıl bitiremeyen öğrenciler ile daha önceki yıllarda herhangi bir nedenden dolayı başarısız olan öğrenciler katılabilir.

e)      Eğitim Öğretim yılı başında yapılan Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler seviye tespit sınavından aldıkları notlara göre seviyeleri tespit edilerek kendileri için en uygun modülden başlamaları maksadıyla hazırlık sınıfında kurlara ayrılır.

f)       Seviye tespit sınavı, Hazırlık sınıfına başlayan öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini ölçmek ve seviyelerine uygun modüldeki sınıflara yerleştirilebilmeleri amacıyla uygulanan sınavdır. Hazırlık sınıfına başlayan bütün öğrencilerimizin bu sınava katılması zorunludur. 

Muafiyet Esasları

MADDE 6  – a) Yabancı dille öğretim yapan programlara kayıt yaptırmış öğrencilerden yeterlik sınavından 60/100 ve üzerinde not alan öğrenciler Hazırlık Sınıfından muaf olurlar.

Aşağıda belirtilen koşulları sağlamış öğrenciler de Hazırlık Sınıfından muaf olurlar:

b)        Son üç yılda, İngilizce’nin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında  ortaöğretimini İngilizce olarak tamamlayanlar,

c)         Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme

Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında yüz tam puan üzerinden Üniversite Senatosunun belirlediği puanla başarılı olanlar, (Sınavların ilgili kurumlarca belirlenmiş geçerlilik süreleri içinde olması ve orijinal belgelerin ibra edilmesi şartı ile)

d)        Üniversitenin belirlediği  uluslararası sınavlardan (TOEFL,IELTS) üniversite tarafından öngörülmüş  puanları alanlar, (Sınavların ilgili kurumlarca belirlenmiş geçerlilik süreleri içinde olması ve orijinal belgelerin ibra edilmesi şartı ile)

e)         Daha önce bir başka üniversitenin  İngilizce Hazırlık Sınıfında okumuş ve yüz tam puan üzerinden Üsküdar Üniversitesi Senatosunun öngördüğü  puanla başarılı olmuş öğrenciler, üzerinden üç yıl geçmemesi koşuluyla, başarılı olduklarını belgeledikleri takdirde Hazırlık Sınıfından muaf olurlar. Ancak, bu belgelerini  Yabancı Dil Yeterlik Sınavından önce ibraz etmeleri gerekir.

f)          Öğretim dili Türkçe olan program öğrencileri için zorunlu olan İngilizce I – İngilizce II derslerinden muaf olup olmayacağı, bu amaçla yapılan bir muafiyet sınavı ile belirlenir. Muafiyet  Sınavından  70/100 ve üzerinde not alan öğrenciler zorunlu İngilizce-I dersinden, 80/100 ve üzerinde not alan öğrenciler ise ayrıca zorunlu İngilizce-II dersinden muaf olurlar.

g)        Dikey Geçiş öğrencileri mezun oldukları ön lisans programlarında aldıkları

İngilizce I ve İngilizce II derslerinden, ders saati, kredisi ve ders içeriklerinin aynı olduğunu belgelemek  koşuluyla  muaf sayılırlar. Ancak bu belgelerini ilgili yarıyılın ders ekleme/bırakma haftası sona ermeden ibraz etmeleri gerekir.

h)        Daha önce okudukları üniversitelerin önlisans/lisans programlarında alarak başarılı oldukları  İngilizce I ve/veya İngilizce II derslerinden muafiyet başvurusunda  bulunan Dikey/Yatay  Geçiş  öğrencileri,  istedikleri takdirde bu dersleri okumak üzere tekrar başvuruda bulunabilirler. Ancak tekrarlanan derslere devam zorunlu olup bu derslerde, önceki başarı notları ne olursa olsun, alınan son notlar geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hazırlık Sınıflarında Eğitim –Öğretim Süresi, İşleyiş, Başarı Değerlendirmesi, Yaz Okulu,Özel Öğrencilik

Hazırlık Sınıflarında Eğitim-Öğretim Süresi     

MADDE 7 – a) Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim süresi normal olarak bir akademik yıldır.

b)        Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin   haftalık   yabancı dil ders saat yükü  20’den ve bir akademik yılda görülen ders  saat yükü 520’den az olamaz.

c)         Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin ön lisans veya  lisans öğretim programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

İşleyiş 

MADDE 8 – İngilizce Hazırlık Sınıfı :

a)      İngilizce Hazırlık sınıfı, Başlangıç (Elementary), Alt-Orta (Pre-Intermediate), Orta (Intermediate) ve Üst-Orta (Upper-Intermediate) olmak üzere dört seviyeden oluşmaktadır. Hazırlık programında İngilizce eğitimi, seviye tespit sınavları sonucuna göre, A1, A2, B1, ve B2 düzeylerinde icra edilir. Öğrenciler seviye tespit sınavı sonuçlarına göre   A1, A2 ve B1 kurlarından kendilerine en uygun düzeyle eğitimlerine başlarlar.

b)      Her yarıyılda  yedi/sekizer haftalık iki modül olmak üzere iki yarıyılda toplam dört modül  bulunmaktadır. Her bir yarıyıl iki kurdan oluşur ve dönem başarı şartlarını yerine getirenler bir sonraki döneme takip eden kurlarla başlarlar.

c)      Öğrencilerin devam ettikleri güz dönemi sonunda yapılacak olan Hazırlık Final Sınavına girebilmeleri için (B1 ve yukarısı seviyelerde başlayanlar) derslere dönem boyunca %80 oranında devam etmeleri zorunludur. %20 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler bu sınava giremez ve bir sonraki döneme son okudukları kuru tekrar ederek başlarlar.

d)      Öğrencilerin Hazırlık Sınıfını geçmeleri için son modül olan B2 modülünü öngörülen başarı puanıyla (60/100) bitirmeleri ( Hazırlık Final Sınavı dahil) gerekmektedir.  Seviye tespit sınavına göre Hazırlık eğitimine B1 düzeyinde başlayanlar ilk yarıyıl sonunda B1 ve B2 seviyelerini başarı  ile bitirirlerse ikinci yarıyıl başında lisans programlarına katılmaya hak kazanırlar.

e)      Öğrenciler Hazırlık sınıfını yalnızca birinci dönem sonunda (1.sömestr sonu-Şubat) veya ikinci dönem  sonunda bitirebilirler. Hazırlık eğitimlerine (seviye tespit sınavı sonuçlarına göre) A2 seviyesinden başlayarak  3.çeyrek sonunda B2 modülünü bitiren öğrenciler mezun olabilmek için C1 kurunu başarıyla alarak  bahar dönemi sonunda  mezun olmak zorundadır.

f)       Yabancı Diller Koordinatörlüğü, gerekli gördüğü takdirde, seviyelerin sayısında, haftalık ders saatleri ve seviye grupları arasında uygulanacak geçiş kurallarında değişiklik yapabilir.    

Başarı Değerlendirmesi

MADDE 9 –  İngilizce Hazırlık Sınıfı:                 

a)      İngilizce Hazırlık Sınıfında eğitim; A1, A2, B1, ve B2 düzeylerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin başarılı olmak için bütün seviyeleri sırasıyla ve başarıyla geçmeleri gerekir.

b)      Öğrencilerin bir modülden başarısı, öğrencinin sınıf içi ders faaliyetleri ve genel sınavlar olarak iki bölüme ayırdığımız değerlendirme bölümlerinden yüz üzerinden 60 ve üzerinde ortalamaya sahip olmasını gerektirir. A1, A2, B1, B2 seviyelerinde  başarı notu; her bir derse ilişkin sınıf  içi değerlendirmelerle ( kısa süreli sınavlar, derse katılım, ödevler, portfolyo, sınıf içi yazma, okuma görevleri) dönem boyunca yapılan  gelişim ve final sınavlarının bileşimi ile  oluşur.

c)      Bir kur boyunca yapılan sınav, sunum, ödev, proje, grup çalışması, derse katılım ve genel sınavların  kur sonu  ortalamasındaki ağırlıkları her eğitim-öğretim yılı başında Yabancı Diller Koordinatörlüğünce  belirlenerek öğrencilere duyurulur. Güz dönemi sonunda Hazırlık Final Sınavına sadece B1 ve yukarısı seviyelerde başlayan öğrenciler girebilir. Öğrencilerin güz veya bahar yarıyılı sonunda yapılacak olan Hazırlık Final Sınavına girebilmeleri için o dönem boyunca devam ettikleri iki kurun not ortalamasının 60 ve üzeri veya son devam ettikleri kurun ortalamasının 60 ve üzeri olması gerekir. Güz Yarıyılı sonunda bu şartları taşımayan öğrenciler, Güz Yarıyılının ikinci kur döneminde okudukları seviyeyi Bahar yarıyılının birinci kur döneminde tekrar ederek Bahar yarıyılına başlarlar. Başarı puanının hesaplanması için bir öğrencinin öncelikle Final Sınavından en az 60 puan alması gerekir. İngilizce Hazırlık Programı bitirme notu hesaplanırken en son devam edilen dönemdeki iki kurun ortalamasının %50 si ile Hazırlık Final Sınavının %50’si toplanır. Hazırlık Final Sınavı puanı 60’ın altında olan öğrenciler başarısız kabul edilir. Hazırlıktan başarısız olup ikinci yıl devam edecek olan öğrenciler eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan seviye tespit sınavına tekrar girerler ve kendilerine uygun olan seviyeden başlarlar.

d)      Öğrencilerin dönem sonu yapılacak olan Hazırlık Final Sınavına girebilmeleri için B2 seviyesini okumuş ve ön görülen kur/dönem başarı ortalamasına sahip olmaları gerekir.

e)      Programların öngördüğü seviyede hazırlık sınıfını bitiremeyen öğrenciler Yeterlik Sınavına girebilirler. Yeterlik Sınavı’nın iki aşamalı yapılması durumunda birinci ve ikinci aşama ortalamasının 100 üzerinden 60 ve üzeri olması gerekir.

f)        Tamamen yabancı dille eğitim verilen programları kazanan veya derslerinin en az %30’u yabancı bir dilde okutulan bir bölümü kazanan ve yabancı dil hazırlık programına devam edip ikinci yarıyıl sonu itibarıyla İngilizce Hazırlık Sınıfını başarı ile tamamlayamayan ve/veya yapılan Yeterlik Sınavı’nda başarılı olamayan öğrenciler;

i. Yerleştirildiği programın öngördüğü seviyeye ulaşmış ancak İngilizce Hazırlık programını başarı ile tamamlayamamış olanlar için Yabancı Diller Koordinatörlüğünün açabileceği yabancı dil hazırlık yaz okulu programında başarılı olarak,

ii.  Yabancı dil seviyelerini kendi imkânlarıyla geliştirerek takip eden Yeterlik Sınavı’nda başarılı olarak,

iii.  İlave bir veya iki yarıyıl daha yabancı dil hazırlık programına devam edip programı başarı ile tamamlayarak

girmeye hak kazandıkları ön lisans, lisans veya lisansüstü programa devam edebilirler.

g)      Bu maddenin (f) bendinde belirtilen ve ikinci yarıyıl sonu itibarıyla programı başarı ile tamamlayamayan veya Yeterlik Sınavı’nda başarılı olamayanlar; ÖSYM tarafından başka bir üniversitede ya da Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilmek üzere müracaat edebilir. Bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

h)      Tamamı veya %30’u İngilizce olan programlara yerleştirilen öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfında en fazla dört yarı yıl okuyabilir. Dördüncü yarıyılın sonunda başarılı olamayan öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler ve sonraki dönemlerde yapılacak olan Yeterlik Sınavlarından birinde başarılı oluncaya kadar bölümlerinde eğitim-öğretime başlayamazlar. Bu süre azami eğitim-öğretim süresi ile sınırlıdır.

i)        Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte, enstitü veya yüksekokul öğrencileri, hazırlık sınıfında, devam şartını yerine getirmek kaydıyla ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda programı başarı ile tamamlayamasalar veya yapılan Yeterlik Sınavı’nda başarılı olamasalar bile, ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. İkinci yarıyıl sonu itibarıyla devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler; bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yeterlik Sınavı’de başarılı olamadıkları takdirde, eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan Seviye Tespit Sınavı’na tekrar girerek yabancı dil hazırlık programına bulundukları seviyeden bir veya iki yarı yıl daha devam ederler. Ancak, devam şartını yerine getirmiş ama başarısız olup ikinci yarıyılın sonunda Türkçe eğitim yapan bölümlere giden öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilir.

j)        Senato, İngilizce  Hazırlık Sınıfına ilişkin başarı  koşullarında  değişiklik  yapabilir.

Hazırlık İngilizce Yaz Modülü

MADDE 10 – a)  Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından, Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfında mezun olmak için gerekli kur seviyesine ulaşamamış öğrenciler için (B2 düzeyinde) yaz modülü açılır.

b)        Yaz modülünün amacı A1-A2-B1 modüllerini bitirerek son modül olan B2 seviyesine bahar dönemi sonunda geçenler ve Bahar dönemi sonu itibarıyla B2 modülünde başarısız olan  öğrencilerin  yabancı dil düzeyini geliştirmelerini sağlamak ve hazırlık eğitiminin son modülünü yaz öğretiminde bitirmeleri halinde bir sonraki yıl kendi lisans programlarına başlamalarına fırsat vermektir.

c)         Yaz okulu en az 7 haftalık süreyi kapsar.

d)        Yaz modülü programı, ücreti ve takvimi öğrencilere Üniversitenin internet sitesinden duyurulur.

e)         Bahar dönemi veya yaz modülü sonunda başarılı olan öğrenciler kayıt yaptırmış oldukları lisans programına başlarlar.

Özel Öğrencilik

Madde 11 – Üsküdar  Üniversitesi’nin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarından birine kaydolmayan, ancak yabancı dil öğrenmek isteyen en az lise mezunu kişiler özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Katılım koşulları yetkili kurullarca belirlenerek ilan edilir. Özel öğrenci statüsünde yabancı dil hazırlık programına devam eden kişiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenciler normal programdaki öğrenciler gibi devam, sınav, ödev ve benzeri yükümlülükleri yerine getirdikleri takdirde, hazırlık programından başarı notu almaya hak kazanırlar ve bu durum istek üzerine Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belgelenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisans/Önlisans Programları Yabancı Dil Dersleri

Lisans/Önlisans Programları Yabancı Dil Dersleri

MADDE 12 –

a)    Lisans Programları Zorunlu İngilizce Dersleri:

i.            Lisans/Önlisans Programları Zorunlu İngilizce dersleri;

I.  Yarıyıl :   İngilizce-I

II. Yarıyıl :   İngilizce-II ’dir.

ii.            İngilizce-I dersinde başarılı olamayan öğrenciler bu dersten başarılı oluncaya kadar İngilizce-II dersini alamazlar. Zorunlu İngilizce dersleri her iki yarıyılda da açılabilir.

b)   Lisans Programları Seçmeli Yabancı Dil Dersleri :

i.            Lisans Programları Seçmeli Yabancı Dil Dersleri her iki yarıyılda da açılabilir.  Yabancı Diller Koordinatörlüğü, lisans/önlisans programlarının talebi üzerine açacağı Lisans Programları Seçmeli Yabancı Dil Derslerini ve bu dersler arasında ön koşullu olanları belirler ve ilan eder.

ii.            Önlisans/lisans programlarında verilen zorunlu İngilizce, seçmeli İngilizce ve diğer yabancı dil derslerinin kredisi ve bu dersleri alan öğrencilerin başarısı Üniversitenin  Önlisans/Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Sınıflarında Devam ve Geçerli Mazeret Durumları

Devam ve Geçerli Mazeret Durumları

MADDE 13 –

a)       Hazırlık Sınıflarında derslere devam zorunludur. Öğrenciler  her modülde derslerin          % 80’ine devam etmek zorundadırlar.

b)      Devamsızlığı, eğitim-öğretim süresinin % 20’sini aşan Hazırlık Sınıfı öğrencileri kur sonu ve dönem sonu sınavlarına girme hakkını kaybeder ve başarısız sayılırlar. Devamsızlık süresi her dönem ve yıl bazında ayrı ayrı hesaplanır. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, akademik yönden başarılı olsalar dahi sınavlara alınmazlar ve bulundukları seviyeyi tekrar etmek zorunda kalırlar. Alınan sağlık raporları devamsızlık süresinden düşülmez.

c)      Derslere devam durumu dersin öğretim elemanınca durum çizelgeleriyle yapılan yoklamalarla belirlenir ve öğrenci bilgi sistemine işlenir.

d)      Doğal afetler ve benzeri mazeretleri olan ve bu durumlarını kanıtlayan belgeleri ilgili kurullara getiren öğrencilerin durumları ayrıca değerlendirilir.

e)      Seviye Tespit Sınavı, kısa süreli sınavlar, Düzey Final Sınavları ve  Hazırlık Final Sınavlarında mazeret kabul edilmez.     

ALTINCI BÖLÜM
Kayıt Dondurma -İzinli Sayılma, Yürürlük, Yürütme, Hüküm bulunmayan haller

Kayıt Dondurma – İzinli Sayılma

MADDE 14 –“Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili  maddeleri geçerlidir. 

Hüküm bulunmayan haller

          MADDE 15 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar  Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 –  21.02.2013 tarihli ve 2013/3 sayılı toplantıda 1 nolu kararla kabul edilen “Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü Hazırlık Sınıfı ve Yabancı Dil Dersleri Yönergesi” bu yönergenin kabulüyle birlikte yürürlükten kalkacaktır. Bu yönerge  2013-2014 Eğitim/Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencileri kapsar.

Yürütme

MADDE 17 – Bu Yönerge hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.